ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Το Τεχνικό γραφείο Γεωργίου Εμμ. Καρτσάκη είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες και τεχνοοικονομικές μελέτες εκτίμησης αξίας ακινήτων για πάσης φύσεως ακίνητα.

Το Τεχνικό γραφείο Γεωργίου Εμμ. Καρτσάκη είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες και τεχνοοικονομικές μελέτες εκτίμησης αξίας ακινήτων για πάσης φύσεως ακίνητα, έχοντας ως υπεύθυνο σύνταξης και επικεφαλής των εκτιμητικών μελετών τον Γιώργο Καρτσάκη REV, Πολιτικό Μηχανικό Ε.Μ.Π, με πολυετή εμπειρία και πλούσιο βιογραφικό.

Ο Γεώργιος Καρτσάκης διαθέτει Πιστοποίηση Εκτιμητή «Expert Valuer In Real Estate Property» – REV (Recognised European Valuer - Certificate Registration Number: REV-GR/AVAG/2021/21) και αποτελεί Πιστοποιημένο Εκτιμητή εγγεγραμμένο στο Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών (Αρ. Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών Υπ .Οικονομικών 755).

Οι υπηρεσίες και τεχνοοικονομικές μελέτες εκτίμησης αξίας ακινήτων εκτελούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα της TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations) και με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (International Valuation Standards – I.V.S.), καθώς και σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών.

Η τεχνοοικονομική μελέτη συντάσσεται με επιμέλεια και δεοντολογική συμπεριφορά, κατάλληλη για το είδος και το εύρος της εκτίμησης και αποκαλύπτει κάθε παράγοντα που επηρεάζει την αποτίμηση. Κάθε εκτίμηση παρέχει μια εμπεριστατωμένη άποψη για την αξία, η οποία στηρίζεται σε μια αναγνωρισμένη βάση εκτίμησης. Η έκθεση εκτίμησης παραδίδεται γραπτώς, σε επαγγελματικό ύφος, σαφής ως προς τις οδηγίες, το σκοπό, την προσέγγιση, τη βάση ανάλυσης, τις μεθόδους και τα συμπεράσματα αυτής, καθώς επίσης και ως προς το σκοπό για τον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

Ο Γεώργιος Καρτσάκης διαθέτει Πιστοποίηση Εκτιμητή «Expert Valuer In Real Estate Property» – REV και αποτελεί Πιστοποιημένο Εκτιμητή εγγεγραμμένο στο Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών.